تاریخچه شبکه

شبکه در سال 1960 متولد شد . و نام اولین شبکه Arpanet بود که این شبکه به منظور ایجاد ارتباطات بینپایگاه های نظامی با استفاده از خطوط تلگراف و تلفن که در آن زمان وجود داشت ایجاد شد . درسال 1970 مراکزعلمی مراکز تجاری  به این شبکه پیوستند . نکته قابل توجه این است که شبکه ها تا سال 1980 منسجم نبودنداما از سال 1980به بعد با هم ادغام شدند و Internet را تشکیل دادند . در سال 1989 وب سایت ها به دو منظورایجاد شدند انتقال اطالعات یکجا و منسجم قرار گرفتن اطالعات زیرا تا قبل از 1989 اطلاعات یک جا قرارنداشتند و همچنین امکان انتقال اطالعات نیز وجود نداشت . در سال 1990 اینترنت عمومی شد . و در سال2000 IPTV، VOIP ها به روی کار آمدند .