تاریخچه شبکه

شبکه در سال 1960 متولد شد . و نام اولین شبکه Arpanet بود که این شبکه به منظور ایجاد ارتباطات بینپایگاه های نظامی با استفاده از خطوط تلگراف و تلفن که در آن زمان وجود داشت ایجاد شد . درسال 1970 مراکزعلمی مراکز تجاری  به این شبکه پیوستند . نکته قابل توجه این است که اطلاعت بیشتر دربارهتاریخچه شبکه[…]